بحث داغ در نود/ پردازنده از فیزیکی تهدید روبرو می شوند.