یک عضو برجسته شورای وزیران رژیم صهیونیستی:اسرائیل هرگز "daash" به عنوان یک تهدید به وجود آن و یا استراتژی را ببینید