دژاگه: مصدومیتم برای من مثل یک شوک بود/ سعی می کنم خودم را زود به شرایط خوب گذشته برسانم