رامون دیاز: برخی از اشتباهات که منجر به استقلال این اساس