امکان استفاده بر روی تخته بصری کر از صفحه توسعه دهندگان ساخته شده