پنتاگون: چین و روسیه قادر به نابود کردن ماهواره های آمریکا هستند