انتقاد عباس از کمبود برخی گروه های فلسطینی در نشست سازمان آزادی بخش فلسطین