پشتیبانی معوقه مراکز نگهداری قفسه ها تا پایان سال پرداخت می شود