برانکو: او از دست دادن ارزش از دانش آموزان ممکن است