مقامات آمریکایی: روس ها پهپادهای آمریکایی را از کارایی انداخته اند