سرب: داشتن همان تعداد تماشاگران به اندازه 100 هزار آن پرداخت صورتحساب