برانکو: این سد نیز تاکتیک ها و تکنیک های/ فینال آسیا سقوط خواهد کرد اگر مصدوم و محروم ما نمی