شریک ملی صحبت اعضای شورای امنیت در مورد محدودیت های موجود