شرکت پایانه های نفتی وزارت دفاع تفاهم نامه همکاری امضا کردند, آنها