حضور حمایتی بانک صادرات ایران در دومین "اجلاس روسای آیتک"