خداحافظی اینتل با پردازنده های قدیمی و پایان انتشار وصله های امنیتی اسپکتر !