آرسنال و.... گرفتگی به فروش می رساند ، اوباما می تواند له