کار دوباره ؟ و یولوندی پس از "پایتخت"/که تیراندازی نمی