مهدی این بار در برابر قرمز/ شکست دوم سرزمین در آسیا با درخشش طارمی