ایران در مقابل سد است که قطعا یک بازی بزرگ برای ما خواهد داشت/ در رابطه با سد سه امتیاز را می خواهیم