پایان پرون قاتل از ارمنستان/ در دیه جایگزین قصاص شد