وعده: برابری در سرمایه از بانک به تسلیم ما شد/ تخفیف.