کاستاریکا می توانید بازی با الریان بازی مرگ و زندگی است.