شال سهم مربی تایلندی استراتژی اشتباه بود/ ریاست اتحادیه از کبد آسیا