بخشی از اتفاقات اخیر بازار ارز، سیاسی است/ نان عده ای در اختلاف است