ترکیه تجهیزات جدید در مرز با سوریه ارسال می شود/ صالح مسلم: آنکارا برای از بین بردن ...