مربوط به رابطه با ایالات متحده آمریکا; هر سناریویی آماده