مدرسه الریان بازیکن استقلال با جفت پا پرتاب و فشار!