ترکیب پرسپولیس برای دیدار با نزدیک شدن به پایان تمایز/ توسط اخبار از تعجب!