وزارت کشور: دائمی در محل خدمت به محل سکونت خود را رد