افزایش قیمت نفت آمریکا با کاهش صادرات کانادا به این کشور