مردم از طرح حمله سپاهان با یک هتریک کاریزماتیک روشن ماند