فک ۲۹ باند محرمانه در شرکت عملیات/فعالیت های در طول سال گذشته است.