حتی باد مبارزات انتخاباتی وعده از رئیس جمهور به احزاب پرداخت شد