اعتراض علیه ایران را برای یک دقیقه سکوت در بازی استقلال-الهلال; چه معنی است ؟ /مسلمان خواندن قرآن