ترامپ خواهان پیوستن مجدد به پیمان تجاری «ترانس پاسیفیک» شد