این کدورت از آب آشامیدنی 3 شهر کرمانشاه در واقع باران/ توزیع آب شرکت با یک شرکت مخابراتی تلفن همراه