اجرای طرح حل و فصل و ۲۵ Hazar گوشی خاموش خواهد شد. کاهش قیمت گوشی های