روحانی در دیدار وزیر امور خارجه هلند: مشتریان از فروش سلاح های مخرب به کشورهای منطقه گفت و گو با ما