حمایت در واکنش به لغو من می خواستم آن را با توجه به کمبود بودجه: دولت نگاه ویژه ای برای ورزشکاران معلول