با سرعت شروع در استرالیا, آنچه آنها استفاده می شود.