پیش بینی برداشت ۳۰۰۰ تن آلبالو در شهر آلبالوی ایران