مایل: من در قطر همه به من احترام به کار و احترام به مرده ' درجه فر نیست