یک سخنگوی کمیته قضایی: بازدید از زندان با تشکیل یک کمیته ادامه دارد / پس از بازدید از تشییع جنازه از همکاران از فر ... رئیس کمیته این کمیته همچنین در بازدید از تعطیلات ایجاد کرد / برخی نمایندگان که ...