انصاری فرد و حاج صفی به تیم اضافه شدند/ نخستین تمرین تیم ملی در تونس (عکس)