ورود این هیئت به تهران برای همکاری در روند بررسی علت سقوط