زلزله ۴٫۱ و نجات در نزدیکی سردشت آذربایجان غربی را تکان داد