سوئد و آلمان از مسکو خواستند از نفوذ خود بر دمشق استفاده کند!