آغاز جستجو از وزیر هلی کوپتر از جمعیت هلال احمر مازندران برای پیدا کردن شکارچی از دست داد