پوتین شریکی که غرب با دست آن را پس می زند و با پا پیش می کشد